Regulamin

Ten regulamin ma charakter wyłącznie przykładowy, został stworzony na potrzeby prezentowania sklepu testowego Trusted Shops w sposób ściśle zindywidualizowany. Złożone tu zamówienia nie będą realizowane. Dokumentu nie należy kopiować, przepisywać, bądź wykorzystywać w innych celach.
Jakie informacje należy umieścić w regulaminie, oraz przykładowy wzór uniwersalnego regulaminu dla sklepu internetowego znajdą Państwo w naszym Podręczniku dla sprzedawców internetowych.

1. Postanowienia Ogólne:

1.1 Sklep internetowy, działający pod adresem demoshop.trustedshops.com prowadzony jest przez Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c 50823 Kolonia i ma charakter wyłącznie pokazowy. Przedstawiają propozycje zintegrowania znaku jakości Trusted Shops oraz zgłoszenia do ochrony kupującego. Złożone tu zamówienia nie będę realizowane a informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, są przykładowe.

1.2 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania przykładowych umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

1.3 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer z włączoną obsługą Java, lub inna przeglądarka internetowa w aktualnej wersji.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

1.4 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.5 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Trusted Shops GmbH zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

1.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu demoshops.trustedshops.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego:

2.1 W sklepie istnieje możliwość rejestracji jako klient bądź złożenia zamówienia bez rejestracji. Zamawiane w sklepie zamówienia testowe nie będą realizowane.

2.2 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

2.3 Trusted Shops GmbH może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Trusted Shops GmbH za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w jego dobre imię.

2.4 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego sklep.

2.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.6 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Trusted Shops GmbH,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

3.1. Trusted Shops GmbH podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

3.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Trusted Shops GmbH o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Internetowego.

3.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: serwis@trustedshops.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

3.5. Trusted Shops GmbH zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.